UBO-REGISTER

1. Wat?

Een Europese richtlijn van 2015 omgezet in een wet tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Voluit: Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke begunstigde in België.

Register is operationeel vanaf 31/10/2018 via het platform MyMinFin. De ingave moet uiterlijk 31/03/2019 in orde zijn.

Elke wijziging dient binnen de maand in orde te worden gezet!

Sanctie: 250 tot 50.000 euro.

De verantwoordelijkheid ligt bij het bestuursorgaan. De invulling van het register kan door een gevolmachtigde gebeuren.

2. Wie?

Alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen zijn verplicht accuraat de informatie over hun uiteindelijke begunstigde bij te houden in het elektronisch UBO-register.

Volgende worden als uiteindelijke begunstigde beschouwd in geval van vennootschap:

De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. In het geval van indirecte controle is het percentage dat in aanmerking moet worden genomen het gewogen percentage.

De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).

De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bv. De genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigde in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

de leden van de raad van bestuur;

de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;

de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;

de stichters van een stichting;

de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;

elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

3. Welke info?

Het gaat om heel wat identificatiegegevens zoals de naam, de geboortedatum, het verblijfadres, het rijksregisternummer en de nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde.

Naast een volledige identificatie van de uiteindelijke begunstigde; moeten ook nog verschillende andere gegevens worden meegedeeld. Bij vennootschappen bijvoorbeeld, moet ondermeer de omvang van het uiteindelijk belang in de vennootschap worden meegedeeld.

site web par Kluwer EasyWeb