Coin Lecture

Het coronavirus: gevolgen voor uw bedrijf

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus worden al door veel bedrijven gevoeld. Ondernemingen die hinder ondervinden kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven om hun tijdelijke moeilijkheden te overbruggen.


Wie komt in aanmerking voor steunmaatregelen?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen die in het bezit zijn van een ondernemingsnummer die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus. Dit moet aangetoond worden, bijvoorbeeld een daling van het omzetcijfer, een daling of annulering van bestellingen/reservaties, …

Welke maatregelen worden er getroffen?

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen die tijdelijk personeel niet kunnen tewerkstellen, kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Om beroep te doen op dit stelsel kunnen deze bedrijven zich richten tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Ook wanneer één van uw werknemers in quarantaine moet geplaatst worden omwille van een risico op besmetting, kan u beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid. U bent dan aan de betrokken werknemer geen loon verschuldigd.

Indien u als zelfstandige gedwongen bent om uw activiteit te onderbreken, kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vervangingsinkomen ten bedrage van €1.266,37 per kalendermaand van onderbreking (€1.582,46 in geval van gezinslast) binnen het kader van het overbruggingsrecht.

Uitstel van bepaalde betalingen of belastingen

Het is mogelijk bepaalde schulden af te lossen via een afbetalingsplan. Ook kan een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling verkregen worden.

Deze schulden omvatten bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Hoe uitstel van betaling aanvragen?

Er dient één aanvraag per schuld ingediend te worden die geldt voor alle maatregelen.

De aanvraag kan opgesteld worden op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht, en uiterlijk op 30 juni 2020.

Het formulier en het contactpunt dat de aanvraag zal behandelen kan men terugvinden op de website van de FOD Financiën.site web par Kluwer EasyWeb