Leeshoek

Loont het de moeite om nog te investeren in 2019?

Naar aanleiding van het veelbesproken “Zomerakkoord” werd de vennootschapsbelasting grondig hervormd. Één van de maatregelen die ingaat vanaf het jaar 2020 is de aanpassing van afschrijvingsregels die vennootschappen moeten toepassen. Op dit vlak zullen er 3 belangrijke wijzigingen plaatsvinden:

1. Afschaffing van de degressieve afschrijvingen

2. Proratering van de afschrijvingen

3. Duidelijke regels met betrekking tot de bijkomende aankoopkosten

Deze wijzigingen zijn niet van toepassing voor zelfstandigen die belast worden in de personenbelasting.

1. Afschaffing van de degressieve afschrijvingen

Vanaf 1 januari 2020 mag een vennootschap geen gebruik meer maken van degressieve afschrijvingen voor nieuwe investeringen. Dit ongeacht of het boekjaar van de vennootschap ingaat op 1 januari 2020 en het kalenderjaar volgt, of het een gebroken boekjaar betreft.

2. Proratering van de afschrijvingen

Tot en met 31 december 2019 mogen kleine vennootschappen in het jaar van aanschaffing van een actiefbestanddeel reeds een volledig jaar van de afschrijvingen in kost nemen. Vanaf 1 januari 2020 zullen zij, net als dit voor grote vennootschappen reeds van toepassing is, de eerste afschrijvingsannuïteit moeten prorateren in functie van de periode gedurende dewelke de vennootschap het actiefbestanddeel in haar bezit heeft.

Ook deze wijziging wordt doorgevoerd vanaf 1 januari 2020, ongeacht de aanvang van het boekjaar van de vennootschap. Het kan dus voorkomen dat een vennootschap met een gebroken boekjaar in één boekjaar nog een volledige afschrijvingsannuïteit ten laste kan nemen voor een investering gedaan vóór 1 januari 2020, en voor een investering gedaan vanaf 1 januari 2020 de afschrijvingsannuïteit slechts prorata ten laste kan nemen.

3. Bijkomende aankoopkosten

Kleine vennootschappen hebben tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om bijkomende kosten die verbonden zijn aan een actiefbestanddeel af te schrijven volgens een verschillend afschrijvingsritme dan dat van het actiefbestanddeel zelf.

Vanaf 1 januari 2020 is dit niet meer mogelijk. Een vennootschap kan dan enkel nog kiezen om deze bijkomende kosten mee af te schrijven op het ritme van het actiefbestanddeel zelf, of om deze kosten in één keer in aftrek te brengen.

Loont het de moeite om nog te investeren in 2019?

Vennootschappen kunnen er baat bij hebben om investeringen die ze op korte termijn willen realiseren, nog te laten plaatsvinden in 2019.

Vennootschappen die hun investeringen nog in 2019 afgerond krijgen kunnen nog genieten van volgende voordelen:

Degressieve afschrijvingen

Volledige eerste afschrijvingsannuïteit

Investeringsaftrek van 20% (deze bedraagt vanaf 2020 maar 8%)

De kosten leveren een extra belastingvoordeel op aangezien het tarief momenteel 29,58% bedraagt, en vanaf 2020 slechts 25%

Indien een vennootschap bepaalde investeringen dus nog kan realiseren in 2019, kan het zeker de moeite lonen om de investeringen niet uit te stellen.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een factuur niet als voldoende aanschouwd wordt om te bepalen wanneer er in een actiefbestanddeel geïnvesteerd werd. Wel moet er hoofdzakelijk gekeken worden naar de effectieve juridische overdracht van eigendom.


website door Kluwer EasyWeb