Coin Lecture

Investeringsaftrek naar 20%!

Zelfstandigen en vennootschappen kunnen in 2018 en 2019 een belastingvermindering van 20% genieten op hun investeringen. De belastingvermindering is van toepassing op de investeringen gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 in nieuwe bedrijfsmiddelen.

Opgelet, een combinatie met de notionele intrestaftrek is niet mogelijk! Er moet dus gekozen worden voor één van beide aftrekken, waarbij de aftrek met het grootste voordeel gekozen mag worden.

De eenmalige investeringsaftrek is géén nieuw gegeven, maar het aftrekbaar percentage wordt tijdelijk verhoogd van 8% naar 20% naar aanleiding van het veelbesproken Zomerakkoord, met als doel de economie een duwtje in de rug te geven.

De verhoogde investeringsaftrek is van toepassing zowel voor zelfstandigen en vrije beroepen als voor kmo vennootschappen, op het bedrag dat zij investeren gedurende het kalenderjaar 2018 of 2019.

Welke investeringen?

Niet alle investeringen komen in aanmerking om van dit fiscaal voordeel te genieten. De hoofdzakelijke voorwaarden om van de aftrek te kunnen genieten zijn dat het moet gaan om “vaste activa” in nieuwe staat, die over ten minste 3 jaar worden afgeschreven, en die uitsluitend voor de beroepswerkzaamheden worden gebruikt.

Denk hierbij vooral aan het feit dat laptops, GSM toestellen en dergelijke die zowel beroepsmatig als privé worden gebruikt niet in aanmerking komen.

Daarnaast zijn er ook nog bepaalde bedrijfsmiddelen die expliciet uitgesloten worden voor toepassing van de investeringsaftrek. De belangrijkste hiervan zijn personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik. Let wel, op een lichte vracht voertuig dat in nieuwe staat verkregen wordt, en uitsluitend voor uitoefening van de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, is de investeringsaftrek wel van toepassing.

Beperkingen

Grote vennootschappen en VZW’s kunnen niet genieten van de investeringsaftrek. Ook is een combinatie met notionele intrestaftrek uitgesloten. Zolang het bedrag van de notionele intrestaftrek groter is dan het bedrag van de toepasselijke investeringsaftrek blijft de notionele intrestaftrek dus interessanter!

Zeer belangrijk om weten is ook dat de investeringsaftrek slechts beperkt overdraagbaar is. Indien de aftrek niet kan toegepast worden in het jaar van investering, kan deze enkel overgedragen worden naar het eerstvolgende boekjaar. Indien het voordeel in dat volgende boekjaar nog niet genoten kan worden, zal het definitief verloren zijn. De investeringsaftrek zal met andere woorden dus enkel van toepassing zijn op belastingplichtigen die geen verlies projecteren in het huidig en/of volgend boekjaar, en hun resultaat niet kunnen wegwerken met overgedragen verliezen uit het verleden.

Voorbeeld

Stel dat een kmo vennootschap een belastbare winst van 100 behaalt in 2018, en een investering ter waarde van 50 heeft gedaan in datzelfde jaar, die in aanmerking komt voor investeringsaftrek.

De belasting op dat resultaat zou in principe 29,58 bedragen, berekend aan het normaal tarief van 29,58% voor de inkomsten van 2018. Hiervan mag een belastingvermindering van 20% ten belope van het geïnvesteerde bedrag afgetrokken worden. De te betalen belasting op een winst van 100 zal dan slechts 19,58 bedragen.

site web par Kluwer EasyWeb